Infolinka  Tel:  +420 226 523 525 / 9:00 - 20:00 /  Oficiální internetový obchod prvního monobrand obchodu Victorinox v ČR

Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka (dále jen „Kupující“) při uplatňování reklamace zboží nakupovaného u společnosti KOSCOM HODINKY s.r.o. (dále jen „Prodávající“). V případě, že potřebujete získat jakékoliv informace o vyřízení své reklamace, můžete nás kontaktovat na telefonní lince +420 226 523 535 nebo e-mailem na adresu info@vxstore.cz.

I. Obecné podmínky reklamace

Práva kupujícího:

Podle § 1923 občanského zákoníku je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Má-li věc vady, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Povinnosti Kupujícího:

Kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím dobře prohlédnout a v případě shledání optických vad ihned informovat dopravce, který zboží doručil, nebo prodejce, který zboží prodal. V případě pozdější reklamace v záruční době může kupující informovat prodávajícího jednou z následujících možností:

  • Na e-mailovou adresu info@vxstore.cz, nebo telefonem na čísle +420 226 523 535
  • Osobně v prodejně Dušní 924/2, 110 00 Praha 1 (dále jen „Prodejna“)
  • Řešit v autorizovaném servisním středisku výrobce uvedeném v záručním listu.

Povinnosti Prodávajícího:

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, ze zákona nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak.

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

III. Záruční podmínky

Všeobecná ustanovení:

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pro případ, že odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), doporučuje prodávající, aby kupující podal ihned (nejpozději do 72 hodin) zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil prodejní doklad.

Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje:

  • na poškození vzniklá mechanickým poškozením zboží,
  • na poškození vzniklá používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
  • na poškození vzniklá neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  • vyplývá-li to z povahy věci.

Výměna baterií po dobu trvání záruky bude prováděna bezplatně, v provozovně Prodávajícího.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 5. 2020 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Aktualizováno 1. 5. 2020